موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن
۱ آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند
۲ آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند …واقعیت نوشت
زیاد خوب نباش ، زیاد هم دم دست نباش
زیاد که باشی دل آدم ها را میزنی
آدم ها این روزها عجیب به شیرینی خوبی آلرژی پیدا کردن
زیاد که باشی زیادی میشوی.......